Қишлоқ Қурилиши Инвест

Расмий веб сайти

Ишонч телефони:
+998(78) 147-94-12

Мурожат вақти:
Ду - Жу / 09:00 - 18:00

Ташкилот фаолияти

Мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йиддан бошлаб хар йили август ойининг 2-якшанба купи курувчилар куни деб эълон килинганлиги, мамлакатимизда фаолият курсатаётган барча бунёдкорлар учун муносиб эътибор берилганлигини яккол намоён килди. Иктисодиётимизнинг барча сохаларида утган йиллар давомида куплаб давлат дастурлари кабул килинганлиги ва улар узининг ижобцй натижаларини бераётганлигига гувох булиб турибмиз. 2009 йилни “Кишлок тараккиёти ва фаровонлиги йили” деб эълон килиниши, кишлок жойларда уй-жой курилиши куламини кенгайтириш буйича кабул килинган давлат дастури хам жуда мухим ахамиятга эга булди. Ушбу максадларда, Узбекистон Республикаси Президентининг 2009 йил 3 августдаги “К,ишлок жойларда уй-жой курилиши куламини кенгайтиришга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги карори асосида “К,ишлок курилиш инвест” МЧЖ инжиниринг компанияси ташкил килинди. 2009 йиддан 2019 йидга кадар 123623 та уйлар курилиб, 140 мингданзиёд оилалар барча кулайликларга эга булган замонавий ва шинам уй-жойлар билан таъминланди.Ушбу максадлар учун 18 триллион сумдан зиёд маблаглар ажратилди. К,ишлок массивларида бир неча минглаб километр электр узатиш линиялари, газ, ичимлик суви тармоклари ва ички йуллар курилибфойдаланишга топширилди.Бундан ташкари ижтимоий соха ва бозор инфратузилмаси обьектлари(яъни, мактаблар, кишлок врачлик пунктлари, маиший хизмат курсатишмажмуалари, савдо шахобчалари, болалар спорти обьектлари) курилиши амалга оширилди. 2016 йилнинг 21 октябрида Узбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда кишлок жойларда янгиланган намунавий лойихалар буйича арзон уй-жойлар куриш дастури тугрисида”ги карори кабул килинди. Мазкур карор, кишлок ахолисининг кенг катламлари учун замонавий ва шинам уйлардан фойдаланиш даражасини тубдан оширишга, ер ресурсларидан окилона фойдаланишга ва кишлок жойларда якка тартибдаги уй-жойлар курилишини янада ривожлантиришга каратилган. Барча уйлар такомиллаштирилган ички мухандислик тармоклари билан таъминланган. Энергияни тежайдиган замонавий жихозлардан фойдаланишга алохида эътибор каратилмокда. 2009 йилда кабул килинган Кцшлок жойларда намунавий лойихалар буйича якка тартибдаги уй-жойларни куриш дастури доирасида фукароларнинг дастлабки бадали 25 фоизни, 2017 йил Дастури буйича ушбу бадал биринчи ва иккинчи типдаги арзон уйлар учуй 15 фоизни ташкил этган булса, бу курсаткич Президентимизниш ташаббусига асосан 2018 йилдан бошлаб 10 фоиз этиб белгиланди. Мазкур дастурлар буйича уй-жойлар курилган массивларда ичимлик суви, табиий газ тармоклари, электр узатиш линиялар хамда автомобиль йуллар курилиши таъминланмокда. Уй шароитини яхшилашга эхтиёжи булган оилалар ва ёш оилалар учуй арзон уйлар, Узбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги, Фавкулодда вазиятлар вазирлиги, Миллий гвардия хдрбий хизматчилари, Ички ишлар вазирлиги ходимлари учуй уйлар хамда жойлардаги хокимият ва давлат органларининг худудий булинмалари рахбарлари, профилактика инспекторлари учун хизмат уйларининг курилиши амалга оширилмокда. Шунингдек, Узбекистон Республикаси Президентининг худуцларга килган ташрифи чогида ахоли таклифларини инобатга олиб берган топширикларига асосан уй-жой шароитини яхшилашга эхтиёжи булган мухдож ахоли учун кушимча арзон уй-жойлар курилган. “К,ишлок жойларда уй-жой курилишини ривожлантириш” лойихаси буйича хдлкаро молия банкларининг иштироки йилдан йилга купаймокда. Бир неча йиллардан буён Осиё хамда Ислом тараккиёти банки ва Саудия ривожланиш жамгармаси билан хамкорликда кенг куламдаги ишлар олиб борилмокда. Жорий йил Дастурига киритилган уй-жой л ардан 13000 тасини курилишини молиялаштиришда ушбу Х,алкаро молия институтлари томонидан инвестиция киритилмокда. Уй-жойларнинг курилишини сифатли ва киска муддатларда таъминлашда марказлаштирилган тартибдаги импорт хамда махдллий курилиш материалларининг етказиб берилаётганлиги узининг ижобий натижасини бермокда. Амалга оширилаётган ишлар натижасида кишлокларимизда бутунлай янги архитектуравий куриниш пайдо булиб, шах,арлардан колишмайдиган имкониятлар яратилиши таъминланмокда. “Кишлок курилиш инвест” МЧЖ ИК томонидан Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуси билан халк фаровонлиги йулида бунёд этилаётган у-жойларнинг у3 вактида ва сифатли куриб битказилиши хамда кишлок ахолисининг эхтиёжини кондириш максадида барча имкониятлар сафарбар этилган.

;